รางวัลชนะเลิศK1_A03 NY Muangnon

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1K1_N01 นายปรเมศ เพ็ชรขาว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2K1_A05 LOKSOY TEAM

รางวัลชมเชยK1_A04 Mr.ObOb & เสรี

รางวัลชมเชยK1_A01 Dongho Kim