รางวัลชนะเลิศF3_A04 นายฉัตริน หน่อแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1F3_A05 NY Muangnon

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2F3_A01 ดช. Alexander Craythorne

รางวัลชมเชยF3_A02 ดช. Alexander Craythorne

รางวัลชมเชยF3_A06 นาย อภิชาติ ปั้นสุวรรณ